Nationale MKB Enquête 2013

Geplaatst 14 okt. 2013 03:36 door Marco Spruit   [ 10 feb. 2014 08:47 bijgewerkt ]

Onlangs presenteerde Thijs Baars de resultaten van onze Nationale MKB Informatiebeveligingsenquête 2013 tijdens de Secure Amsterdam Conference, die wij onder informatiebeveiligingsexperts verspreid hadden via onder meer ISACA, PvIB, (ISC)2 en NOREA. In de bijlage op deze pagina kunt u deze presentatie nog inzien. Tevens hebben we onder de respondenten een iPad Mini verloot!

Winnaar Mike T.: 
"De Nationale MKB Informatiebeveligingsenquête is een geweldig initiatief om de informatiebeveiliging (of het gebrek daaraan) in het MKB onder de aandacht te brengen. Het is geen eindpunt maar slechts een pril begin. De enquête zelf was waarschijnlijk te ingewikkeld voor een kleine MKB-er zonder kennis van informatiebeveiliging, maar ik hoop dat de uitkomsten ervan er toe bijdragen dat er tools en handleidingen worden ontwikkeld die een breed publiek kunnen helpen. Dit initiatief dient zeker een vervolg te hebben." 

Spru.IT en de Universiteit Utrecht zullen dit advies zeker opvolgen in 2014: de resultaten van de Nationale MKB Enquête worden momenteel verder geanalyseerd en zullen hun weg gaan vinden in onder meer het CYCURE platform op basis van het Situationele Procesverbetering In Cybersecurity (SPICY)  volwassenheidsmodel dat nu in ontwikkeling is door Spru.IT in samenwerking met onder andere de Universiteit Utrecht.

SBIR: Financiering voor SPICY

Geplaatst 2 jan. 2013 01:52 door Marco Spruit   [ 2 jan. 2013 02:07 bijgewerkt ]


Spru.IT is binnen het Agentschap NL programma Small Business Innovation Research (SBIR) Cybersecurity de opdracht gegund voor SPICY: Situationele Procesverbetering In CYbersecurity. In deze call werden 19 van de 46 offertes gegund, oftewel 41%.

Vanuit MKB perspectief is SPICY een eenvoudig en betrouwbaar instrument om ten eerste bewust te worden van het belang van cybersecurity dreigingen. Ten tweede adviseert SPICY een concreet stappenplan om cybersecurity incidenten te helpen voorkomen. Het SPICY haalbaarheidsonderzoek biedt de mogelijkheid om recentelijk afgerond promotieonderzoek rondom situationele procesverbetering te transformeren naar en te valoriseren in het domein van cybersecurity. SPICY introduceert een volledige implementatie van de innovatieve Situationele Assessment Methode in combinatie met de state-of-the-art in volwassenheidsmodellering in het domein van cybersecurity.

Het SPICY platform richt zich op het SBIR onderzoeksthema Risicomanagement. Dit beoogde eindproduct zal de volgende diensten leveren:
  1. Verbeterplan t.b.v. cybersecurity; 
  2. Cybersecurity benchmark; 
  3. Kennisbank; 
  4. White-label product; 
  5. Transparantie rondom melden.

Publicatie: Huisartsen positief over de STRIP Assistent

Geplaatst 5 dec. 2012 01:53 door Marco Spruit   [ 5 dec. 2012 02:10 bijgewerkt ]

Spru.IT's vooronderzoek ten behoeve van de in ontwikkeling zijnde STRIP Assistent wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke impact-tijdschrift Health informatics Journal. In deze bijdrage beschrijven we de houding van de Nederlandse huisartsen ten opzichte van beslissingsondersteunende functies in hun huisartsinformatiesysteem. De resultaten van deze studie bevestigen eerder onderzoek dat beslissingsondersteunende systemen de kwaliteit verbeteren van de medicatievoorschriften door huisartsen.

STRIPA — de STRIP Assistent — is een online software dienst die samenwerkende huisartsen en apothekers helpt om een snelle "Polyfarmacie-APK" uit te voeren: een Algemene Periodieke Keuring van medicijngebruik voor mensen die Betere Zorg verdienen. De eerste reacties op de beta-versie van onze huisartshulp zijn zeer enthousiast!

STRIP: Beter Blijven door Beter Voorschrijven

Geplaatst 20 apr. 2012 05:39 door Marco Spruit   [ 22 apr. 2012 06:55 bijgewerkt ]

Onze Systematic Tool to Reduce Inappropriate Prescribing (STRIP) Assistent  oftewel STRIPA  is de voorronde door en doet nu mee in de eerste Ureka Mega Challenge op 10 mei a.s. Van de 34 aanmeldingen zijn er nog 16 innovatieve ideeën over. Hiernaast zie je de bijbehorende video-pitch. Acht ideeën gaan door naar de live-show à la het Dragons Den televisieprogramma, mede op basis van het aantal LIKES op YouTube, dus stem ook op STRIP!  #UrekaMC


New Venture

Geplaatst 2 mrt. 2012 07:34 door Marco Spruit   [ 2 mrt. 2012 07:34 bijgewerkt ]

Spru.IT's inzending voor de New Venture businessplancompetitie (POMP) is doorgedrongen tot de laatste 20 kandidaten en is genomineerd voor één van de 10 prijzen. Op de dag van de prijsuitreiking, donderdag 15 maart a.s., zal Spru.IT de POMP visie gaan pitchen voor de jury in Dragon's Den stijl, bij Agentschap NL. POMP is in 50 woorden:

POMP — het Polyfarmacie Optimalisatie Methode Platform — biedt een oplossing voor het wijdverbreide probleem van polyfarmacie: het gebruik van vijf of meer verschillende medicamenten door 1,4 miljoen Nederlanders. POMP is een online softwareprogramma dat huisartsen en apothekers helpt betere medicatie voor te schrijven binnen hun eigen informatiesysteem.Haalbaarheidsonderzoek POMP: Een beslissingsondersteunend kennissysteem in de eerstelijnszorg

Geplaatst 28 feb. 2011 07:39 door Marco Spruit   [ 3 apr. 2011 11:28 bijgewerkt ]

Spru.IT heeft in samenwerking met het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen, het departement Informatica van de Universiteit Utrecht, de afdeling Geriatrie van het UMC Utrecht, en het Julius Huisartsen Netwerk, in de personen van Dr. M. Spruit, M. Meulendijk, MSc., Dr. P. Jansen, Drs. C. Drenth-van Maanen, en Prof. Dr. M. Numans, het Haalbaarheidsonderzoek POMP - Een beslissingsondersteunend kennissysteem in de eerstelijnszorg ingediend bij AgentschapNL in het kader van het Small Business Innovation Research (SBIR) Programma onder nummer SBIR104213. Hieronder enkele hoogtepunten uit de management samenvatting.

In Nederland gebruikt zeventien procent van de chronisch geneesmiddelengebruikers vijf of meer medicijnen naast elkaar; vijftig procent van hen is ouder dan zeventig jaar. Deze polyfarmacie vergroot de kans van patiënten op hospitalisatie en is in verband te brengen met problemen zoals onderbehandeling, overbehandeling, ongewenste bijwerkingen en verminderde therapietrouw.

De Prescribing Optimization Method (POM) is een medische methode die ontwikkeld is om eerstelijnszorgverleners te assisteren in het optimaliseren van hun medicatievoorschriften. Uit onderzoek blijkt dat met name huisartsen moeite hebben verantwoorde medicatie voor te schrijven bij patiënten met een complex ziektebeeld en excessief medicijngebruik. De POM is bedoeld om door huisartsen en apothekers gezamenlijk gebruikt te worden en zo klinisch relevante interacties tussen medicijnen en menselijke fouten te voorkomen. In een testomgeving bleken huisartsen met behulp van de POM significant beter voor te schrijven; het aantal correcte beslissingen (in overeenstemming met richtlijnen) steeg, terwijl het aantal potentieel schadelijke fouten daalde.

Om de POM optimaal te kunnen inzetten zijn de mogelijkheden verkend om de methode in een beslissingsondersteunend zelflerend kennissysteem te verwerken; het POM Platform (POMP) is het conceptueel model van dit idee. In het project wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een hoogwaardig ICT-systeem, dat geïntegreerd wordt met eerstelijnszorginformatiesystemen om de POM zo effectief mogelijk te faciliteren. Door de integratie met bestaande informatiesystemen sluit het gebruik van het POMP zo nauw mogelijk aan bij de werkprocessen van zorgverleners en kan er efficiënte informatieuitwisseling tussen de verschillende applicaties plaatsvinden. Kennisacquisitie en kennismanagement worden ingezet om de adviezen te toetsen aan de praktijk en de methode te optimaliseren.

In deze haalbaarheidsstudie is een combinatie van wetenschappelijk valideerbare methoden en praktisch onderzoek gebruikt om eventuele hindernissen te inventariseren. Er is o.a. een enquête verspreid onder vijfhonderd huisartsen om te meten in hoeverre zij polyfarmacieproblematiek herkennen en of zij een assisterende methode zouden willen gebruiken. Uit de resultaten blijkt dat de problemen veelal herkend worden; maar liefst 58% van de respondenten geeft aan de POM een bruikbaar initiatief te vinden (daarnaast is 48% procent eventueel geïnteresseerd).

Het POMP-project is sectoroverstijgend, aangezien expertise van meerdere disciplines wordt gecombineerd om een maatschappelijk probleem op te lossen. Centrale spil en uitvoerder van het project is Spru.IT. Daarnaast draagt de bètafaculteit van de Universiteit Utrecht zorg voor de informatiekundige en technische kennis; Ephor en de afdeling Geriatrie van het UMC Utrecht waarborgen de medische kwaliteit en relevantie van de POM. Het Julius Centrum voor gezondheidswetenschappen en eerstelijnsgeneeskunde zorgt via het Julius Huisartsen Netwerk voor een bereidwillige groep zorgverleners waar het POMP getest kan worden. Ten slotte is er een partnerschap met Digitalis Rx aangegaan om de integratie van het POMP te faciliteren.

Meer dan de helft van de ondervraagde huisartsen geeft te kennen zeker geïnteresseerd te zijn in het POMP. Uit literatuurstudies naar technologieacceptatie blijkt dat de grootste barrières van huisartsen verholpen kunnen worden; het POMP kan de kwaliteit van hun voorschriften aantoonbaar verbeteren en de benodigde tijd per patiënt aanzienlijk verkorten.

Verzekeraars zijn bereid innovatieve kostenbesparende initiatieven te stimuleren door het gebruik ervan aan huisartsen te vergoeden. Daardoor wordt de financiële drempel om het POMP te gebruiken verlaagd; in het bedrijfsmodel is besloten de prijs van een jaarlicentie voor het POMP gelijk te stellen aan de vergoeding voor vijf polyfarmacieconsulten. Zoals in het bedrijfsmodel in Financiën uitgebreid is onderbouwd is het POMP met die scherpe prijsstelling alsnog een zeer levensvatbaar product.

In maatschappelijk opzicht draagt het POMP bij aan de kwaliteit van leven van polyfarmaciepatiënten en helpt het de vergrijzingskosten terug te brengen door ouderen langer gezond te laten leven. Een prognose van de besparing in zorgkosten wordt in detail uitgewerkt in de maatschappelijke meerwaarde in het hoofdstuk Financiën, maar gezien het feit dat huisartsen gemiddeld 186 polyfarmaciepatiënten hebben en tien procent van de acute hospitalisaties gerelateerd is aan verkeerde medicatie, zijn er grote besparingen te maken. Zo blijkt uit de maatschappelijke meerwaarde dat implementatie van het POMP op jaarbasis 285 levens kan redden en de Nederlandse maatschappij €42,5 miljoen kan besparen.

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het ontwikkelen en integreren van een beslissingsondersteunend kennissysteem in de eerstelijnszorg zowel technisch, medisch als economisch haalbaar is. In de volgende fase zal een implementatie van het POMP ontwikkeld en getest worden in het huisartsennetwerk. Ook de mogelijkheden voor kennismanagement zullen dan onderzocht en getest worden. In de commercialisatiefase zal het POMP door middel van integratie met Digitalis’ software landelijk verspreid worden; door de waarborging van Ephor, het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht zal het systeem continu verfijnd en geactualiseerd worden, met uiteindelijk doel om polyfarmacie volledig beheersbaar te maken.

Hobéon: Accreditatie HBO opleiding

Geplaatst 26 okt. 2010 12:34 door Marco Spruit   [ 26 okt. 2010 12:51 bijgewerkt ]

Op 6 oktober 2010 maakte ik als de vakinhoudelijke expert deel uit van van het Hobéon Certificering auditteam dat de bacheloropleiding Informatie en Communicatie Technologie (ICT) van de Hogeschool Utrecht bezocht. Ter voorbereiding had ik vier afstudeerscripties bestudeerd om me een beeld te vormen van het eindniveau. Gezien mijn ruime ervaring met scriptiebegeleiding aan de Universiteit Utrecht was dit gesneden koek al hebben de beoordelingscriteria natuurlijk wel andere zwaartepunten. Na een interessante serie gesprekken met leden van het college van toezicht, beroepsveldcommisieleden, docenten, lectoren en studenten zijn we als auditteam eensgezind tot een eindoordeel gekomen. Leuk werk!

SBIR: Financiering voor POMP

Geplaatst 29 aug. 2010 12:37 door Marco Spruit   [ 29 aug. 2010 13:57 bijgewerkt ]

Spru.IT is binnen het SenterNovem/Agentschap NL programma Small Business Innovation Research (SBIR) Preventie door Sectoroverstijgende Initiatieven de opdracht gegund voor POMP: een kennisplatform rondom polyfarmacie optimalisatie in ouderenzorg. In deze call werden 27 van de 198 offertes gegund, oftewel 13,5%. Met deze opdrachtgunning zet Spru.IT een ferme stap naar twee van haar oorspronkelijke doelstellingen, namelijk (i) Kapitalisatie van wetenschappelijke expertise, en (ii) Stimulatie van maatschappelijk welzijn door innovatie.

Spru.IT werkt in het POMP project nauw samen met (i) de Afdeling Business Informatics, departement Informatica, Universiteit Utrecht, (ii) de Afdeling Geriatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht, (iii) het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, en (iv) het Stadsmaatschap Huisartsen Utrecht.

Waarom POMP?

In Nederland gebruikt 17% van alle chronische geneesmiddelgebruikers meer dan 5 geneesmiddelen. De helft van deze populatie is ouder dan 70 jaar. In het algemeen gebruiken ouderen 3 tot 4 keer zoveel geneesmiddelen als gemiddeld. Hoewel polyfarmacie vaak geïndiceerd is, is het tevens een belangrijke risicofactor voor ziekenhuisopname. Om het aantal medicatiegerelateerde problemen terug te dringen is recentelijk de Polyfarmacie Optimalisatie Methode (POM) ontwikkeld om (huis)artsen te helpen polyfarmacie te optimaliseren. Gebleken is dat deze methode het voorschrijfgedrag van artsen significant verbetert.

Dit heeft nu geleid tot het opzetten van het “Polyfarmacie Optimalisatie Methode Platform” (POMP). POMP heeft als doel om bij te dragen aan meer efficiënte en effectieve geriatrische zorg door middel van integratie van hoogstaande informatie en communicatie technologie (ICT). Hierbij wordt van efficiëntie gesproken in termen als punctualiteit, inspanning en kosten. Met effectiviteit wordt gedoeld op de preventie van geneesmiddelgerelateerde problemen.

Wat is POMP?

Het hoofddoel van dit POMP-project is het ontwikkelen, valideren en in gebruik nemen van een digitaal platform voor het delen van kennis over farmacotherapeutische zorg door middel van een zelflerende en collaboratieve implementatie van de POM. Huisartsen kunnen dit platform gebruiken om “on demand” of periodiek de medicatie van patiënten te optimaliseren. Patiënten krijgen specifiek de gelegenheid om medicatiegerelateerde vragen en problemen met hun huisarts te bespreken.

All Stars Agency: Samenwerking in The Cloud

Geplaatst 26 aug. 2010 10:51 door Marco Spruit   [ 30 aug. 2010 02:34 bijgewerkt ]

Spru.IT heeft de mogelijke Software-as-a-Service architecturen in kaart gebracht en vervolgens de meest toepasselijke keuze geïmplementeerd bij All Stars Agency, een exclusief agentschap voor uitvoerende kunstenaars die werkzaam zijn in de theater, film en televisie branche. Met behulp van Google Apps beschikt All Stars Agency nu over een overal en altijd toegankelijke, bedrijfsbrede oplossing die niet enkel uit e-mail, kalender, documentmanagement en website bestaat, maar tevens uit een afbeeldingsgalerij en bedrijfsbreed contactenbeheer inclusief mobiele toegang.

Mahatma: Van advies tot migratie

Geplaatst 26 aug. 2010 06:53 door Marco Spruit   [ 30 aug. 2010 02:31 bijgewerkt ]


Spru.IT is verantwoordelijk voor de migratie analyse en realisatie van zowel email als website oplossing bij Spiritueel Centrum Mahatma. Via een migratietraject naar het Google Apps platform zijn e-mail en de verbeterde website nu ondergebracht in The Cloud zónder dat de gebruikers zich van het migratietraject bewust zijn geweest.


Spru.IT is responsible for the migration analysis and realisation of both email and website solutions at Spiritueel Centrum Mahatma. Through a migration path to the Google Apps platform, all email and website functions are now available from The Cloud, without any noticable interruptions with respect to business continuity.

1-10 of 11